Zamówienie na usługi społeczne

Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi społeczne: kompleksowe przygotowanie do samodzielności uczestników i uczestniczek projektu pn. ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

 

Informacja z otwarcia ofert:

Wynik postępowania:

 

Treść ogłoszenia -

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia -

Załączniki do SIWZ:

Załącznik Nr 1 -

Załącznik Nr 2 -

Załącznik Nr 3 -

Załącznik Nr 4 -

Załącznik Nr 5 -

Załącznik Nr 6 -

Załącznik Nr 7 -