Aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu

Przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. "Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 

Informacja z otwarcia ofert:

Unieważnienie postępowania:

 

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Wyjaśnienia do SIWZ:

 

załączniki do SIWZ:

1. Formularz ofertowy POBIERZ *.DOCX >>>

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia POBIERZ *.DOCX >>>

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia POBIERZ *.DOCX >>>

4. Oświadczenie dotyczące osoby/osób, którymi dysponuje Wykonawca dla części I zamówienia POBIERZ *.DOCX >>>

5. Oświadczenie dotyczące osoby/osób, którymi dysponuje Wykonawca dla części II zamówienia POBIERZ *.DOCX >>>

6. Oświadczenie dotyczące osoby/osób, którymi dysponuje Wykonawca dla części III zamówienia POBIERZ *.DOCX >>>

 


 

Unieważnienie postępowania

Przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. "Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 

Unieważnienie postępowania 


 

Harmonogram dyżurów specjalistów

Aktualny harmonogram dyżurów specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym w 2022 roku

 

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

  6 września

13 września

20 września

27 września

  4 października

11 października

18 października

25 października

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

  8 listopada

15 listopada

22 listopada

29 listopada

  6 grudnia

13 grudnia

20 grudnia