Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp deklaracji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.pcprnidzica.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pcprnidzica.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2016-02-09. Data ostatniej istotniej aktualizacji: 2020-09-23

Status pod względem zgodności  z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 1. Brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków,
 2. Część dokumentów PDF została opublikowana bez warstwy tekstowej,
 3. Brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów,
 4. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-17.

Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.

Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzie https://achecker.ca/ , z którego wynika, że strona jest dostępna pod względem technicznym.

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy ,ul. Traugutta 13:

 1. Do budynku prowadzą jedno wejście,
 2. Do wejścia głównego prowadzą schody zaopatrzone z obu stron w barierki ułatwiające wejście na parter budynku oraz podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 3. W budynku nie ma windy,
 4. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku,
 5. Przed wejściem do budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 7. W PCPR nie ma pętli indukcyjnych,
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększanym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dane kontaktowe

Osobami wyznaczonymi do kontaktu w sprawach dostępności cyfrowej i architektonicznej w powiecie nidzickim są Piotr Iwanicki oraz Jarosław Komoszyński.

 Dane kontaktowe:

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

skrytka epuap: /PCPR_Nidzica/SkrytkaESP

adres do korespondencji: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy , ul. Traugutta 13, 13-100 Nidzica

telefon: 0 89 625 44 28

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl (http://www.rpo.gov.pl)