Aktualności

Uwaga

UWAGA!

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy uprzejmie prosi o zachowanie szczególnej ostrożności pod kątem sprzedawców przedmiotów ortopedycznych, w tym szczególnie wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym i specjalnych i innych przedmiotów. Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy docierają niepokojące informacje dotyczące niewiarygodnych firm i problemów z otrzymaniem ww sprzętów. 
    Osoby zainteresowane zakupem przedmiotów ortopedycznych dla osób niepełnosprawnych mogą skorzystać z Pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy w celu zweryfikowania ewentualnych niewiarygodnych firm.


 

Ogłoszenie o zamówienie - usługi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: Przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn.
Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1

Projekt pn. Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1 dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

unieważnienie postępowania:  

wynik postępowania:

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

załączniki do specyfikacji: 

- załącznik 1:

- załącznik 2:

- załącznik 3:

- załącznik 4:

Informacja z otwarcia ofert:


 

Aktywny Samorząd 2018

 

W dniu 31.01.2018 r. Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” na 2018 rok.

Zobacz szczegóły

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 24.01.2018

Przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. "Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Informacja z otwarcia ofert:

WYNIKI:

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

załączniki do SIWZ:

1. Formularz ofertowy POBIERZ *.DOCX >>>

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia POBIERZ *.DOCX >>>

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia POBIERZ *.DOCX >>>

4. Oświadczenie dotyczące osoby/osób, którymi dysponuje Wykonawca dla części I zamówienia POBIERZ *.DOCX >>>

5. Oświadczenie dotyczące osoby/osób, którymi dysponuje Wykonawca dla części II zamówienia POBIERZ *.DOCX >>>

6. Oświadczenie dotyczące osoby/osób, którymi dysponuje Wykonawca dla części III zamówienia POBIERZ *.DOCX >>>

 

Odpowiedź na zapytanie wykonawcy:

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu

Przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. "Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 

Informacja z otwarcia ofert:

Unieważnienie postępowania:

 

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Wyjaśnienia do SIWZ:

 

załączniki do SIWZ:

1. Formularz ofertowy POBIERZ *.DOCX >>>

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia POBIERZ *.DOCX >>>

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia POBIERZ *.DOCX >>>

4. Oświadczenie dotyczące osoby/osób, którymi dysponuje Wykonawca dla części I zamówienia POBIERZ *.DOCX >>>

5. Oświadczenie dotyczące osoby/osób, którymi dysponuje Wykonawca dla części II zamówienia POBIERZ *.DOCX >>>

6. Oświadczenie dotyczące osoby/osób, którymi dysponuje Wykonawca dla części III zamówienia POBIERZ *.DOCX >>>