Aktualności

Konkurs - prowadzenie placówki wsparcia

Otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym

 Zarząd Powiatu Nidzickiego

Na podstawie art.18 ust.3, art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2016r. poz. 575 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz. U. z 2015 poz. 1630) oraz art.5 ust.4, pkt. 1, art.11 ust.1 pkt.2, ust.2 i art.13 ust.1, ust.2, art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.)

o g ł a s z a

 otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą:

 

prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym

 

Załączniki

- Uchwała Zarządu

- Ogłoszenie

- Załącznik nr 1 - oferta

- Załącznik nr 1.1 - harmonogram

- Załącznik nr 1.2 - Przewidywana kalkulacja kosztów