Aktualności

Ogłoszenie o zamówienie - usługi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: Przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn.
Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1

Projekt pn. Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1 dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

unieważnienie postępowania:  

wynik postępowania:

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

załączniki do specyfikacji: 

- załącznik 1:

- załącznik 2:

- załącznik 3:

- załącznik 4:

Informacja z otwarcia ofert: