Rodziny zastępcze spokrewnione i niezawodowe

Rodzinę zastępczą spokrewnioną tworzą małżonkowie, lub osoba, będący wstępnymi (dziadkowie) lub rodzeństwem dziecka.
Rodzinę zastępczą niezawodową tworzą małżonkowie lub osoba, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, w tym przez osoby z dalszej rodziny lub też zupełnie obce (niespokrewnione z dzieckiem).

RODZINIE ZASTĘPCZEJ przysługuje świadczenie
A) na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego w niej dziecka, nie niższe niż kwota (art. 80 ustawy):
a) 660 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej
b) 1000 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej niezawodowej

B) na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka (art. 81 ust. 1 ustawy),

C) wymienione wyżej świadczenia przysługują również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie zastępczej na następujących zasadach (art. 82 ustawy w zw. z art. 37 ust. 2):
a) osoba, która osiągnęła pełnoletności przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać
w dotychczasowej rodzinie zastępczej, za zgodą tej rodziny zastępczej, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 roku życia, jeżeli:
uczy się:
– w szkole,
– w zakładzie kształcenia nauczycieli,
– w uczelni,
– u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego
lub
legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
i uczy się:
– w szkole,
– w zakładzie kształcenia nauczycieli,
– w uczelni,
– u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego, na kursach, jeśli ich zakończenie jest zgodnie z indywidualnym programem usamodzielnienia.
Świadczenia i dodatki przysługują w czasie trwania odpowiednio roku szkolnego, roku akademickiego, kursu albo przygotowania zawodowego.

D) fakultatywne (art. 83 ustawy)
1) dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka (art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy);

2) świadczenie na pokrycie:
a) niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo (art. 83 ust. 1 pkt 2a ustawy);
b) kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo (art. 83 ust. 1 pkt 2b ustawy);
3) rodzina zastępcza niezawodowa może otrzymywać środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego (art. 83 ust. 2 ustawy).