Aktywny Samorząd 2024

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

PRZYPOMINA

 Cieszące się dużą popularnością bezzwrotne środki jakie można uzyskać z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach dofinansowania z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to duża korzyść dla osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym.

Jednakże przypominamy, iż zgodnie z zasadami udzielania pomocy konieczne jest wykorzystywanie przedmiotu dofinansowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Niedopuszczalna jest zamiana, przekazywanie bądź sprzedaż przedmiotu dofinansowania osobom trzecim (sprawnym i niepełnosprawnym).

 

DO POBRANIA:

1. WNIOSKI AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ I 2024

2. WNIOSKI AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ II 2024

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy uprzejmie informuje, że Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” na 2024 rok. Wnioski należy składać w formie elektronicznej, z użyciem systemu SOW, osobiście lub drogą pocztową. Złożenie wniosku w systemie SOW wymaga posiadanie podpisu elektronicznego/Profilu zaufanego na platformie ePUAP. W 2024 roku będą realizowane następujące formy wsparcia:

Moduł II – dofinansowanie do nauki na poziomie wyższym

należy przez to rozumieć naukę w następujących formach edukacji na poziomie wyższym: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu); szkole policealnej.

Od bieżącego roku czekamy także na wnioski osób z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Kwota dofinansowania kosztów dotyczących każdego semestru/ półrocza 2024 roku wynosi  w przypadku:

 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1 100,00 zł – dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium oraz do 1 650,00 zł dla pozostałych Wnioskodawców,
 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4400,00 zł,
 • opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym ( na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4 400,00zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764,00zł (netto) na osobę,

3a) decyzja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) dla wnioskodawcy, którego przeciętny dochód przekracza kwotę 764,00zł netto lub zwiększenia kwoty dofinansowania dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, może być podjęta przez Pełnomocników Zarządu PFRON w Biurze PFRON, na podstawie wystąpienia,

 • w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów/nauki), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 2 200,00zł jest możliwe wyłączenie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764,00zł (netto) na osobę,
 • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa w pkt. 1) może być zwiększony, nie więcej niż o:
 1. 770,00 zł – w przypadku, które określi realizator programu tj.
 • gdy wnioskodawca posiada znaczy stopień niepełnosprawności – dodatek może być zwiększony o 500,00zł
 • gdy wnioskodawca posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności - dodatek może być zwiększony o 300,00zł
 • gdy wnioskodawca posiada lekki stopień niepełnosprawności - dodatek może być zwiększony o 100,00zł
 1. 550,00 zł – w przypadku gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 2. 330,00 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną ( ważną) Kartę Dużej Rodziny,
 3. 330,00zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku),
 4. 220,00 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna studiuje w trybie przyspieszonym,
 5. 330,00 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w 2023 lub 2024 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,
 6. 330,00 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,
 7. 880 zł – gdy Wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON możliwość ta dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jednorazowe),
 8. 550 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej, w tym w systemie hybrydowym.

            Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach programu.

            Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów, którym mowa w pkt. 3 i 5 ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

1)  do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;

2)   do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;

3)   do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku)  danej formy edukacji na poziomie wyższym, przy czym studenci studiów II stopnia i doktoranci szkół doktorskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Moduł I:

 W 2024 roku realizowane będą następujące formy wsparcia: 

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 

Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu

 

Adresat programu

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,

- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

- dysfunkcja narządu ruchu.

 

Maksymalna kwota dofinansowania: Obszaru A w Zadaniu 1 – 70.000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 8.000,00 zł

 

Wkład własny 10 %   (po zawarciu umowy).

 

Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

 

Adresat programu

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- wiek aktywności zawodowej,

- dysfunkcja narządu ruchu.

 

Maksymalna kwota dofinansowania  5.280,00 zł, w tym:

- dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.310,00 zł,

- dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.850,00 zł,

- dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 880,00 zł,

 

Wkład własny 10 %   (koszty poniesione do 180 dni przed dniem złożenia wniosku lub                 po zawarciu umowy).

 

Obszar A Zadanie  3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego

 

Adresat programu

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- wiek aktywności zawodowej,

- dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.

 

Maksymalna kwota dofinansowania  – 5.280,00 zł, w tym:

- dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.310,00 zł,

- dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.850,00 zł,

- dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania
kursu) – 880,00 zł,

- dla kosztów usług tłumacza migowego – 550 zł,

 

Wkład własny 10%   (koszty poniesione do 180 dni przed dniem złożenia wniosku lub                 po zawarciu umowy).

 

Obszar A Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu.

 

Adresat programu

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

- dysfunkcja narządu słuchu.

 

Maksymalna kwota dofinansowania: Obszaru A w Zadaniu 4 – 4.400,00 zł,

 

Wkład własny 10 %   (po zawarciu umowy).

 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

 

Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
(do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych

 

Adresat programu

- znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,

- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

- dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

 

Maksymalna kwota dofinansowania: Obszaru B w Zadaniu 1

 • dla osoby niewidomej – 10.000 zł oraz na urządzenia brajlowskie 16.500 zł,
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 10.000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 10.000 zł,

 

Wkład własny 10 %   (po zawarciu umowy).

 

Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

 

Adresat programu

- pomoc udzielona w ramach Obszaru B,

 

Maksymalna kwota dofinansowania:

 • dla osoby głuchoniewidomej – 400 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.300 zł,
 • dla pozostałych adresatów obszaru – 2.200 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,

 

Wkład własny 0 %

Koszty poniesione do 180 dni przed dniem złożenia wniosku lub po zawarciu umowy

 

Obszar B Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku.

 

Adresat programu:

- umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- dysfunkcja narządu wzroku,

- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

 

Maksymalna kwota dofinansowania: Obszaru B w Zadaniu 3 – 10.000,00 zł.

 

Wkład własny 10 %   (po zawarciu umowy).

 

Obszar B Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
(do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i
trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy.

 

Adresat programu :

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,

- dysfunkcja narządu słuchu,

- trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,

- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

 

Maksymalna kwota dofinansowania: Obszaru B w Zadaniu 4 – 6.000,00 zł.

 

Wkład własny 10 %   (po zawarciu umowy).

 

Obszar B Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

 

Adresaci programu

- pomoc udzielona w Zadaniu: 1, 3 lub 4,

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności

 

Maksymalna kwota dofinansowania: Obszaru B w Zadaniu 5 – 1.650,00 zł.

 

Wkład własny 10 %   (koszty poniesione do 180 dni przed dniem złożenia wniosku lub                 po zawarciu umowy).

 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

 

Obszar C Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

 

Adresaci programu Zadanie 1:

- znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie                o niepełnosprawności,

- zatrudnienie lub nauka potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

- dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

 

Maksymalna kwota dofinansowania: Obszaru C w Zadaniu 1 – 17.600,00 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 27.500,00 zł.

 

Wkład własny 10 %   (koszty poniesione do 180 dni przed dniem złożenia wniosku lub                 po zawarciu umowy).

 

Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób
z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym
stopniem niepełnosprawności.

 

Adresaci programu:

- znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie                o niepełnosprawności.

 

Maksymalna kwota dofinansowania: Obszaru C w Zadaniu 2 – 3.850,00 zł., z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1.100,00 zł

 

Wkład własny 0 %  

Koszty poniesione do 180 dni przed dniem złożenia wniosku lub po zawarciu umowy.

 

Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności.

 

Adresaci programu

- stopień niepełnosprawności,

- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

- potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

- potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

 

Maksymalna kwota dofinansowania w Zadaniu 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

- w zakresie ręki – 13.200 zł,

- przedramienia – 28.600 zł,

- ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 33.000 zł,

- na poziomie stopy i podudzia – 19.800 zł,

- na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 27.500 zł,

- uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 33.000 zł,

z możliwością zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania przez realizatora do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż do trzykrotności kwot wskazanych powyżej.

 

Wkład własny 10 `% (po zawarciu umowy).

 

Zadanie 1, 3 lub 4 - refundacja kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 220 zł.

 

Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności.

 

Adresaci programu

- stopień niepełnosprawności,

- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

- potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

- potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

 

Maksymalna kwota dofinansowania  do 30% kwot, o których mowa w/w cenach protez, tj. w przypadku amputacji:

 - w zakresie ręki – 3.960 zł,

- przedramienia – 8.580 zł,

- ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 9.900 zł,

- na poziomie stopy i podudzia – 5.940 zł,

- na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 8.250 zł,

- uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 9.900 zł,

 

Wkład własny 10 % (Koszty poniesione do 180 dni przed dniem złożenia wniosku lub po zawarciu umowy).

 

Obszar C Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.

 

Adresaci programu

- znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,

- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

- dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,

- zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym.

 

Maksymalna kwota dofinansowania: Obszaru C w zadaniu 5 – 8.250,00 zł.

 

Wkład własny 10 % (po zawarciu umowy).

 

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

 

Adresaci programu Obszaru D

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- aktywność zawodowa,

- pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.

 

Maksymalna kwota dofinansowania Obszaru D – 330 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

 

Wkład własny 10 % (Koszty poniesione do 180 dni przed dniem złożenia wniosku lub po zawarciu umowy)

 

Termin przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:

 

Modułu I - od dnia 01 marca 2024 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r.

 

Modułu II:

- w przypadku semestru letniego roku akademickiego 2023/2024 od dnia 01 marca 2024 r. do dnia 31 marca 2024 r.

- w przypadku semestru zimowego roku akademickiego 2024/2025 od dnia 01 września 2024 r. do dnia 10 października 2024 r.

 

Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość i zasady) można się zapoznać na stronie pcprnidzica.pl oraz na stronie funduszu www.pfron.org.pl