Aktywny samorząd

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

PRZYPOMINA

 Cieszące się dużą popularnością bezzwrotne środki jakie można uzyskać z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach dofinansowania z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to duża korzyść dla osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym.

Jednakże przypominamy, iż zgodnie z zasadami udzielania pomocy konieczne jest wykorzystywanie przedmiotu dofinansowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Niedopuszczalna jest zamiana, przekazywanie bądź sprzedaż przedmiotu dofinansowania osobom trzecim (sprawnym i niepełnosprawnym).

 

DO POBRANIA:

1. WNIOSKI AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ I 2022

2. WNIOSKI MODUŁ II studenci 2022

3. ZADANIA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy uprzejmie informuje, że Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” na 2022 rok. Wnioski należy składać w formie elektronicznej, z użyciem systemu SOW, osobiście lub drogą pocztową.


Złożenie wniosku w systemie SOW wymaga posiadanie podpisu elektronicznego/Profilu zaufanego na platformie ePUAP. W 2022 roku będą realizowane następujące formy wsparcia:

Moduł II – dofinansowanie do nauki na poziomie wyższym

należy przez to rozumieć naukę w następujących formach edukacji na poziomie wyższym: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu); szkole policealnej


Kwota dofinansowania kosztów dotyczących każdego semestru/ półrocza 2022 roku wynosi w przypadku:

1) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1 000,00 zł – dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium oraz do 1 500,00 zł dla pozostałych Wnioskodawców,
2) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4000,00 zł,
3) opłaty za naukę ( czesne) – równowartość kosztów czesnego w  ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym ( na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4 000,00zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764,00zł (netto) na osobę, 3a) decyzja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) dla wnioskodawcy, którego przeciętny dochód przekracza kwotę 764,00zł netto lub zwiększenia kwoty dofinansowania dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, może być podjęta przez Pełnomocników Zarządu PFRON w Biurze PFRON, na podstawie wystąpienia,
4) w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów/nauki), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 2 000,00zł jest możliwe wyłączenie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764,00zł (netto) na osobę,
5) dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa w pkt. 1) może być
zwiększony, nie więcej niż o: a) 700,00 zł – w przypadku, które określi realizator programu tj.
• gdy wnioskodawca posiada znaczy stopień niepełnosprawności – dodatek może być zwiększony o 500,00zł
• gdy wnioskodawca posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności
- dodatek może być zwiększony o 300,00zł b) 500,00 zł – w przypadku gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania, c) 300,00 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną ( ważną) Kartę Dużej Rodziny, d) 300,00zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki lub studiuje w przyspieszonym trybie, e) 200,00 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna studiuje w trybie przyspieszonym, f) 300,00 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w 2021 lub 2022 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych, g) 800 zł – gdy Wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON możliwość ta dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy), h) 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią). Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON. Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów, którym mowa w pkt. 3 i 5 ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:
1) do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku,
2) do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym
3) do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku)  danej formy edukacji na poziomie wyższym, przy czym studenci studiów II stopnia, uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Moduł I:
W 2022 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu Adresat programu
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcja narządu ruchu.
Maksymalna kwota dofinansowania: Obszaru A w Zadaniu 1 – 10.000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 6.000,00 zł Wkład własny 15 %   (po zawarciu umowy).
Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

Adresat programu
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej,
- dysfunkcja narządu ruchu.
Maksymalna kwota dofinansowania  – 4.800 zł, w tym:
- dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100 zł,
- dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł,
- dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł,
Wkład własny 25 %   (koszty poniesione do 180 dni przed dniem złożenia wniosku lub po zawarciu umowy).
Obszar A Zadanie  3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego Adresat programu
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej,
- dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.
Maksymalna kwota dofinansowania  – 4.800 zł, w tym:
- dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100 zł,
- dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł,
- dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł,
- dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł, Wkład własny 25 %   (koszty poniesione do 180 dni przed dniem złożenia wniosku lub po zawarciu umowy).
Obszar A Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu.
Adresat programu
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcja narządu słuchu.
Maksymalna kwota dofinansowania: Obszaru A w Zadaniu 4 – 4.000 zł, Wkład własny 15 %   (po zawarciu umowy).
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym
Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych
Adresat programu

Zadanie 1
- znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.
Maksymalna kwota dofinansowania: Obszaru B w Zadaniu 1
– dla osoby niewidomej – 9 000,00 zł oraz na urządzenia brajlowskie 15.000 zł, – dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł, – dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 7.000 zł,
Wkład własny 10 %   (po zawarciu umowy).
Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
Adresat programu
- pomoc udzielona w ramach Obszaru B, Maksymalna kwota dofinansowania w Zadaniu 2: – dla osoby głucho-niewidomej – 4.000 zł, – dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł, – dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,
Koszty poniesione do 180 dni przed dniem złożenia wniosku lub po zawarciu umowy
Obszar B Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku.
Adresat programu Zadanie 3:
- umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- dysfunkcja narządu wzroku,
- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.
Maksymalna kwota dofinansowania: Obszaru B w Zadaniu 3 – 7.500,00 zł.
Wkład własny 10 %   (po zawarciu umowy).Obszar B Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy.
Adresat programu  Zadanie 4:
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
- dysfunkcja narządu słuchu,
- trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.
Maksymalna kwota dofinansowania: Obszaru B w Zadaniu 4 – 4.000,00 zł.
Wkład własny 10 %   (po zawarciu umowy).
Obszar B Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Adresaci programu Zadanie nr 5
- pomoc udzielona w Zadaniu: 1, 3 lub 4,
- znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności
Maksymalna kwota dofinansowania: Obszaru B w Zadaniu 5 – 1.500,00 zł.
Wkład własny 10 %   (koszty poniesione do 180 dni przed dniem złożenia wniosku lub po zawarciu umowy).
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się
Obszar C Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym
Adresaci programu Zadanie 1:
- znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
- zatrudnienie lub nauka potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.
Maksymalna kwota dofinansowania: Obszaru C w Zadaniu 1 – 10.000,00 zł., z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25.000,00 zł.
Wkład własny 10 %
Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób
z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Adresaci programu Zadanie 2:
- znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności.
Maksymalna kwota dofinansowania: Obszaru C w Zadaniu 2 – 3.500,00 zł., z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1.000,00 zł Koszty poniesione do 180 dni przed dniem złożenia wniosku lub po zawarciu umowy.
Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności.
Adresaci programu Zadanie 3
- stopień niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
- potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
Ekspert Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w przypadku Obszaru C Zadanie 3 i 4) Proteza kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C Zadanie nr 3 i nr 4).
Maksymalna kwota dofinansowania w Zadaniu 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:
- w zakresie ręki – 12.000 zł,
- przedramienia – 26.000 zł,
- ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 30.000 zł,
- na poziomie stopy i podudzia – 18.000 zł,
- na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 25.000 zł,
- uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 30.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,
Zadaniu 3 i 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.
Wkład własny 10 % (po zawarciu umowy).
Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności.
Adresaci programu
- stopień niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
- potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
Maksymalna kwota dofinansowania  do 30% kwot, o których mowa w/w cenach protez.
W Zadaniu 3 i 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.
Wkład własny 10 % (Koszty poniesione do 180 dni przed dniem złożenia wniosku lub po zawarciu umowy).
Obszar C Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.
Adresaci programu
- znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
- zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym.
Maksymalna kwota dofinansowania: Obszaru C w zadaniu 5 – 7.500,00 zł.
Wkład własny 25 % (po zawarciu umowy).
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego
typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.
Adresaci programu Obszaru D
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- aktywność zawodowa,
- pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.
Maksymalna kwota dofinansowania Obszaru D – 300 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.
Wkład własny 15 % (Koszty poniesione do 180 dni przed dniem złożenia wniosku lub po zawarciu umowy)
Termin przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:
Modułu I - od dnia 01 marca 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.
Modułu II:
- w przypadku semestru letniego roku akademickiego 2021/2022 od dnia 01 marca 2022 r. do dnia 31 marca 2022 r.
- w przypadku semestru zimowego roku akademickiego 2022/2023 od dnia 01 września 2022 r. do dnia 10 października 2022 r.
Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość i zasady) można się zapoznać na stronie www.pcprnidzica.pl oraz na stronie funduszu www.pfron.org.pl

 

 


 

Informujemy, że Powiat Nidzicki przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I i Moduł II.

Uwaga Wnioskodawcy!

W 2021 roku będą realizowane następujące formy wsparcia w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd:

Moduł I:

 1. Moduł I likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności-do 16 roku życia lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu),
 • Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • Zadanie 4: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcja narządu słuchu,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
 • Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Zadanie 3: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
 • Zadanie 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • Zadanie 5: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcja uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
 • Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 5; pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia0 lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcja narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.

Obszar D– pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II –pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Termin przyjmowania wniosków wypada od 01 marca 2021 r., natomiast zakończenia w przypadku:

Modułu I  - dodnia 31 sierpnia 2021 r.

Modułu II- –  w przypadku semestru letniego roku akademickiego 2020/2021do dnia 31 marca 2021r.

–   w przypadku semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022do dnia 10 października 2021r.

Wnioski należy składać w formie elektronicznej, z użyciem systemu SOW. Złożenie wniosku w systemie SOW wymaga posiadania podpisu elektronicznego/Profilu zaufanego na platformie ePUAP. Jest również możliwość złożenia wniosku osobiście lub drogą pocztową.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie PCPR pok. Nr 1 (tel. 89 625 44 28) oraz na stronie pcprnidzica.pl. Szczegółowe informacje dotyczące kierunków działań i warunków brzegowych programu „Aktywny Samorząd” dostępne są na stronie www.pfron.org.pl

 

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Termin

Opis

01.03.2021

Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu
w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) 

31.03.2021

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2020/2021

31.05.2021

Upływa termin wypłaty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) w ramach Modułu II (dot. wniosków przyjętych do dnia
31 marca 2021 r.)

31.08.2021

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w Module I

10.10.2021

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2021/2022

31.12.2021

Zakończenie możliwości podjęcia decyzji o przywróceniu terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie

 

 

                                                                                                                 

 

 


Uwaga Wnioskodawcy!

W dniu 29.01.2019 r. Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” na 2019 rok. W 2019 roku będą realizowane następujące formy wsparcia:

Moduł II – dofinansowanie do nauki na poziomie wyższym

należy przez to rozumieć naukę w następujących formach edukacji na poziomie wyższym: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu); szkole policealnej

Moduł I:

 W 2019 roku realizowane będą następujące formy wsparcia: 

 1. Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

w Zadaniu nr 1 – 10.000 zł,

Adresat programu

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie                                              o niepełnosprawności (w przypadku osób do 16 roku życia),
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu,
 1. Obszar A Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 4 800,00zł w tym:

 • dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2 100,00zł,
 • dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3 500,00zł,
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800,00 zł,
 • dla kosztów usług tłumacza migowego – 500,00zł

Adresat programu

Zadanie 2:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu,

Zadanie 3:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.
 1. Obszar A Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu

 

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 4 000,00zł

Adresat programu

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu słuchu.

 

 

 1. Obszar B Zadanie 1pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

w Zadaniu nr 1:

 • dla osoby niewidomej – 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł,
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,

Adresat programu

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia -  orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
 1. Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

 

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

w Zadaniu nr 2:

 • dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3 000 zł,
 • dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,

Adresat programu

 • pomoc udzielona w ramach Obszaru B,
 1. Obszar B Zadanie 3 – pomoc w zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku.

 

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 6 000 zł

Adresat programu

 • umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • dysfunkcja narządu wzroku,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.
 1. Obszar B Zadanie 4 – pomoc w zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy.

 

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 2 500 zł

Adresat programu

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dysfunkcja narządu słuchu,
 • trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.
 1. Obszar B Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1 500 zł

Adresat programu

 • pomoc udzielona w zad. 1,3 lub 4,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności.

 

 1. Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

w Zadaniu nr 2 – 3.500 zł,

Adresat programu

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności.

 

 1. Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

w Zadaniu nr 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

 • w zakresie ręki – 9.000 zł,
 • przedramienia – 20.000 zł,
 • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,
 • na poziomie podudzia – 14.000 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
 • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,

Adresat programu

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy                             w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
 1. Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości).

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

w Zadaniu nr 4 – do 30% kwot, o których mowa w zadaniu C 3,

Adresat programu

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy                             w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
 1. Obszar C Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy                                                  w samodzielnym przemieszczaniem się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowania przedmiotu dofinansowania.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 5 000 zł.

Adresat programu

 • znacznym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
 • zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym.

 

 1. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką

 

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

 • 200 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

Adresat programu

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka. 

Termin przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:

 

Modułu I - od dnia 03 czerwca 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

 

Modułu II:

- od dnia 02 września 2019 r. do dnia 10 października 2019r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020).

 

Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość i zasady) można się zapoznać:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty-dotyczace-programu/

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy uprzejmie informuje o możliwości uzyskania wsparcia dla niepełnosprawnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w momencie podjęcia nauki
w szkole policealnej lub w szkole wyższej zgodnie z ust 8 dokumentu pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku” zobowiązującym do działań promocyjnych realizatora ww. programu.

W ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” można otrzymać pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach Modułu II.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Terminy przyjmowania wniosków:

- od dnia 01 marca 2019 r. do dnia 30 marca 2019r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019),

- od dnia 02 września 2019 r. do dnia 10 października 2019r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020).

Uwaga Studenci – moduł II

Z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w module II programu można zapoznać się pod adresem: www.pfron.org.pl.

Adresatem pomocy w module II jest osoba niepełnosprawna, która:

 • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W module II programu nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

 • posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
 • aktualnie mają przerwę w nauce (w trakcie której osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów nauki, np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość i zasady) można się zapoznać w ust. 10-23 dokumentu pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 r.”

W 2019 roku kwota dofinansowania kosztów nauki (semestr/półrocze objęte dofinansowaniem) wynosi w przypadku:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,
 2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
 3. opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów przez wnioskodawcę, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

W przypadku, gdy Wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego (50%) na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (który wynosi do 1.000 zł) może być zwiększony, nie więcej niż o:

 • 700 zł - w sytuacjach, które określi realizator programu,
 • 500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,
 • 200 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna studiuje w przyspieszonym trybie,
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego.

       Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

 • do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku,
 • do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
 • do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia  i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

 

 

 

 

 

 

MODUŁ II - wysokość udziału własnego wnioskodawcy (w kosztach czesnego):

 

 

Liczba form kształcenia jednocześnie
objętych dofinansowaniem   w ramach programu

 

 

Wnioskodawcy zatrudnieni:

 

 

Wnioskodawcy
nie zatrudnieni:

 

Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(na jednym kierunku)

 

 

15%

 

 

x

 

Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(więcej niż jeden kierunek)

 

65% *

50% *

     
     
     

* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).

 Z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Możliwość refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania jest możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku szkolnego/akademickiego.

 

W 2019 roku obowiązują następujące warunki dopuszczalności pomocy w module II:

 1. każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:

 

 • „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
 • „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
 • pilotażowy program „Aktywny samorząd”

z uwzględnieniem pkt 2 i pkt. 7,

 1. wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu - do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów i zostały rozpoczęte, gdy limit, o którym mowa w pkt. 1 nie został przekroczony;
 2. decyzja o dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku ponownego wsparcia wcześniej dofinansowanego semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego - należy do kompetencji realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4, przy czym spowolnienie toku studiów nie jest traktowane jako powtarzanie semestru;
 3. wypłata dofinansowania w sytuacji, o której mowa w pkt 3, jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, o której mowa w pkt 1 - z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, szkoła wyższa, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi) i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia, likwidacja/zamknięcie kierunku);
 4. wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem przekroczy limit, o którym mowa w pkt 4 (po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza), zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomocy w module II, z uwzględnieniem pkt 6;
 5. na pisemny wniosek realizatora programu, decyzję o wyrażeniu zgody na ponowne dofinansowanie kosztów nauki w przypadku wnioskodawcy, który ze względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza objętego dofinansowaniem w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, podejmują Pełnomocnicy Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; w przypadku podjęcia decyzji, zwrot kwoty dofinansowania kosztów nauki, o którym mowa w pkt 5 - nie ma zastosowania;
 6. limit, o którym mowa w pkt 1, nie dotyczy osób ubiegających się o dofinansowanie kosztów nauki w ramach studiów III stopnia, a także osób zamierzających otworzyć przewód doktorski poza studiami doktoranckimi (III stopnia).

Przypominamy również, że:

 • dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),
 • decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje Realizator programu (samorząd powiatowy),
 • kwota dofinansowania ze środków PFRON nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,
 • decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji Realizatora - aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, Realizator ma prawo obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu,
 • wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) – nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego - nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

 Sporządziła: Iwona Kowalkowska


 

W dniu 31.01.2018 r. Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” na 2018 rok.

Uwaga Wnioskodawcy!

W 2018 roku będą realizowane następujące formy wsparcia w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd:

Moduł I:

a. Obszar A zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

b. Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

c. Obszar B zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

d. Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

e. Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

f.  Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

g. Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

h. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego)

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

 

Termin przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:

Modułu I  -  od dnia 01 czerwca 2018 r. do dnia 30 sierpnia 2018 r.

Modułu II:

- od dnia 01 marca 2018 r. do dnia 30 marca 2018r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018),

- od dnia 03 września 2018 r. do dnia 10 października 2018r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019).

Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość i zasady) można się zapoznać w ust. 9-24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)”.

Maksymalna kwota dofinansowania lub refundacji (w zadaniach, które ją przewidują, zgodnie z rozdziałem VII ust. 1 programu) w ramach modułu I wynosi, w przypadku:

1) Obszaru A:
    a) w Zadaniu nr 1 – 8.000 zł,
    b) w Zadaniu nr 2 – 2.200 zł, w tym:
      - dla kosztów kursu i egzaminów – 1.600 zł,
      - dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 600 zł;

2) Obszaru B:
    a) w Zadaniu nr 1:
      - dla osoby niewidomej – 20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12.000 zł,
      - dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 8.000 zł,
      - dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,

    b) w Zadaniu nr 2:
      - dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
      - dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia;

3) Obszaru C:
    a) w Zadaniu nr 2 – 3.000 zł,
    b) w Zadaniu nr 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:
      - w zakresie ręki – 9.000 zł,
      - przedramienia – 20.000 zł,
      - ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,
      - na poziomie podudzia – 14.000 zł,
      - na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
      - uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,

    c) w Zadaniu nr 4 – do 30% kwot, o których mowa w lit. b,
    b) w Zadaniu nr 3 i nr 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł;

4) Obszaru D – 200 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

 

Uwaga Studenci – moduł II

Z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w module II programu można zapoznać się pod adresem: http://www.pfron.org.pl/pl/studenci.

Adresatem pomocy w module II jest osoba niepełnosprawna, która:
- posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W module II programu nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:
- posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
- aktualnie mają przerwę w nauce (w trakcie której osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów nauki, np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość i zasady) można się zapoznać w ust. 10-23 dokumentu pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 r.”

 

W 2018 roku kwota dofinansowania kosztów nauki (semestr/półrocze objęte dofinansowaniem) wynosi w przypadku:
1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,
2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
3. opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów przez wnioskodawcę, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

W przypadku, gdy Wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego (50%) na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (który wynosi do 1.000 zł) może być zwiększony, nie więcej niż o:
1) 700 zł - w sytuacjach, które określi realizator programu,
2) 500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
3) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,
4) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki lub studiuje w przyśpieszonym trybie,
5) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w 2017 lub w 2018 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa w ust. 10 pkt 1 i ust. 13 nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:
1) do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku,
2) do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
3) do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia  i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

 

 

MODUŁ II - wysokość udziału własnego wnioskodawcy (w kosztach czesnego):

 

 

Liczba form kształcenia jednocześnie objętych dofinansowaniem  w ramach programu

 

Wnioskodawcy zatrudnieni:

 

 

Wnioskodawcy
nie zatrudnieni:

 Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(na jednym kierunku)

 15%

x

Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(więcej niż jeden kierunek)

65% *

50% *

 * warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).

Z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

 

Zgodnie z definicją programową (ust. 32 pkt 34 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)”), w przypadku modułu II za zatrudnienie uważa się:
- stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące,
- stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące,
- działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2336),
- działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.2168), 
- zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej na okres nie krótszy niż 6 miesięcy (okresy obowiązywania umów następujących po sobie, sumują się),
- staż zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.),

okresy zatrudnienia wnioskodawcy w ramach ww. mogą się sumować, jeśli następują po sobie w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przy czym czas przerwy nie wlicza się w okres zatrudnienia.

Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po przekazaniu realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki.

Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) - nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/ programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

W 2018 roku obowiązują następujące warunki dopuszczalności pomocy w module II:

1) każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
  a) „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
  b) „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
z uwzględnieniem pkt 2 i pkt 7;

2) wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu – do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów i zostały rozpoczęte, gdy limit, o którym mowa w pkt 1 nie został przekroczony;

3) decyzja o dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku ponownego wsparcia wcześniej dofinansowanego semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego - należy do kompetencji realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4, przy czym spowolnienie toku studiów nie jest traktowane jako powtarzanie semestru;

4) wypłata dofinansowania w sytuacji, o której mowa w pkt 3, jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, o której mowa w pkt 1 - z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, szkoła wyższa, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi) i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia, likwidacja/zamknięcie kierunku);

5) wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem przekroczy limit, o którym mowa w pkt 4 (po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza), zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomocy w module II, z uwzględnieniem pkt 6;

6) na pisemny wniosek realizatora programu, decyzję o wyrażeniu zgody na ponowne dofinansowanie kosztów nauki w przypadku wnioskodawcy, który ze względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza objętego dofinansowaniem w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, podejmują Pełnomocnicy Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; w przypadku podjęcia decyzji, zwrot kwoty dofinansowania kosztów nauki, o którym mowa w pkt 5 - nie ma zastosowania;

7) limit, o którym mowa w pkt 1, nie dotyczy osób ubiegających się o dofinansowanie kosztów nauki w ramach studiów III stopnia, a także osób zamierzających otworzyć przewód doktorski poza studiami doktoranckimi (III stopnia).

W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Decyzję o wysokości pomocy dla wnioskodawcy podejmuje realizator programu, który ustala własne sposoby różnicowania wysokości dofinansowania.

 

Przypominamy również, że:

- dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),

- decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje Realizator programu (samorząd powiatowy),

- kwota dofinansowania ze środków PFRON nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,

- decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji Realizatora - aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, Realizator ma prawo obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu.

 

Poniżej przedstawiamy harmonogram działań decyzyjnych w ramach modułu I i modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, który wynika z obowiązujących zasad realizacji programu:

 

Termin

Opis

28.02.2018

Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu w bieżącym roku

01.03.2018

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach Modułu II roku szkolnego/akademickiego 2017/2018

30.03.2018

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach Modułu II roku szkolnego/akademickiego 2017/2018

23.04.2018

Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu
pomiędzy Realizatorem programu i PFRON

01.06.2018

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków w ramach Modułu I

30.08.2018

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach Modułu I

03.09.2018

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach Modułu II roku szkolnego/akademickiego 2018/2019

10.10.2018

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach Modułu II roku szkolnego/akademickiego 2018/2019

04.12.2018

Upływa termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu

15.04.2018

Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu ze środków przekazanych w 2018 roku

30.08.2018

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2018 roku na realizację programu – do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone.

Link do wiadomości: http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2018-roku/

Źródło: PFRON Warszawa www.pfron.org.pl

W razie pytań prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy ul. Traugutta 13 lub tel. 89 625 44 28 w godz. 7.30-15.30.