Program korekcyjno-edukacyjny


 

Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie
Zajęcia prowadzone są w systemie grupowym. Nabór do grupy osób stosujących przemoc w rodzinie prowadzony jest spośród sprawców kierowanych przez Sąd Rejonowy w Nidzicy (Wydział Karny oraz Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej), Komendę Powiatową Policji w Nidzicy, Ośrodki Pomocy Społecznej wchodzące w skład Powiatu Nidzickiego lub tych, którzy zgłoszą się do uczestnictwa
w programie dobrowolnie.

Cele oddziaływań korekcyjno–edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie
1. Cele edukacyjne:
- dostarczenie wiedzy o przemocy (co to jest przemoc?, przemoc a alkohol),
- poznawanie emocji i sposobów radzenia sobie z nimi,
- konflikt – źródła konfliktu oraz jego rozwiązanie,
- rozwijanie umiejętności stosowania zachowań asertywnych,
- przekazanie wiedzy na temat roli i funkcji złości w życiu człowieka,
- nauka przyjmowania oraz wyrażania krytyki,
- poznawanie zasad poprawnej komunikacji,
- nauka skutecznych sposobów komunikowania się między ludźmi.
2. Cele terapeutyczne:
- pomoc w rozpoznawaniu i radzeniu sobie z emocjami związanymi z przemocą,
- pomoc w zaprzestaniu stosowania przemocy i zmieniania jej na zachowania akceptowalne społecznie.

Oddziaływania korekcyjno–edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie kierowane są w szczególności do:
1. osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa
w programie korekcyjno-edukacyjnym;
2. osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków – w tym przypadku oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
3. osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym.

 PRZYDATNE INFORMACJE:

- Bezpłatna pomoc (dla kogo);

- Bezpłatna pomoc (godziny otwarcia);

- Bezpłatna pomoc Lokalny Punkt Pomoc

Wykaz instytucji świadczących pomoc
ofiarom przemocy domowej na terenie
Powiatu Nidzickiego.