Rehabilitacja społeczna

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych na podstawie „Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 ze zm.). Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie należy dofinansowanie:
a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
b)sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
c) zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
e) zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej fundacjom i organizacjom pozarządowym,
f)  kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,
g) dofinansowania w ramach programów celowych ogłaszanych przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Zadanie 1

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności oraz dochodu rodziny wspólnie gospodarującej.
Wysokość dofinansowania według stopnia niepełnosprawności/grupy inwalidzkiej wynosi:
znaczny = 30% przeciętnego wynagrodzenia
umiarkowany = 27% przeciętnego wynagrodzenia
lekki = 25% przeciętnego wynagrodzenia
dla osoby niepełnosprawnej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności, zatrudnionej w Zakładzie Pracy Chronionej = 20%
opiekun osoby niepełnosprawnej = 20% przeciętnego wynagrodzenia
Wymagane dokumenty:
kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednik,
wypełniony wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna – w przypadku osoby niepełnosprawnej ubezwłasnowolnionej.


Zadanie 2

Dofinansowanie imprez sportowych, kulturalnych, czy rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych, organizowanych przez podmioty prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych do wysokości 60% kosztów przedsięwzięcia.

O dofinansowanie mogą się ubiegać:
Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku.


Wymagane dokumenty:
wypełniony wniosek o dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, wraz wymienionymi w nim załącznikami, w tym m.in.:
aktualny wypis z rejestru sądowego / ważny 3 miesiące / lub inny dokument potwierdzający działalność,
statut lub regulamin organizacyjny,
udokumentowanie posiadania konta bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach,
udokumentowanie posiadania środków własnych na realizację zadania w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON,
sposób reprezentacji (pełnomocnictwo dla osób uprawnionych do reprezentacji i zaciągania zobowiązań finansowych wnioskodawcy),
w przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku dołącza informacje o pomocy publicznej udzielonej w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej.

 

Zadanie 3

Zaopatrzenie  w sprzęt rehabilitacyjny, mające na celu łagodzenie skutków niepełnosprawności.

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

Przysługuje osobie niepełnosprawnej, która udokumentuje potrzebę prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.
Wysokość dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego wynosi do 80% kosztów tego sprzętu.
Przed zakupem wymagane jest zawarcie umowy.
Wymagane dokumenty:
1. dla osób niepełnosprawnych:
kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednik,
kserokopia orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z wnioskodawcą,
wypełniony wniosek o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informacje o konieczności prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych i rodzaju wymaganego sprzętu do rehabilitacji.(druk dołączony do wniosku),
zaświadczenie kierownika Powiatowego Urzędu Pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy,
postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna – w przypadku osoby niepełnosprawnej ubezwłasnowolnionej.
2. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:
wypełniony wniosek o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wraz wymienionymi w nim załącznikami, w tym m.in.:
aktualny wypis z rejestru sądowego / ważny 3 miesiące / lub inny dokument potwierdzający działalność,
statut lub regulamin organizacyjny,
udokumentowanie posiadania konta bankowego wraz z informacją
o ewentualnych obciążeniach,
udokumentowanie posiadania środków własnych na realizację zadania
w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON,
sposób reprezentacji (pełnomocnictwo dla osób uprawnionych do reprezentacji i zaciągania zobowiązań finansowych wnioskodawcy),
w przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku dołącza informacje o pomocy publicznej udzielonej w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej.
Zaopatrzenie  w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Są to m.in.: wózki inwalidzkiego, obuwie ortopedyczne, kule, laski, balkoniki, ortezy, protezy, peruki, aparaty słuchowe, pieluchomajtki, cewniki, materace i poduszki przeciwodleżynowe, soczewki okularowe, przedmioty pionizujące, gorsety i inne sprzęty.
Wysokość dofinansowania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wynosi do wysokości 150% sumy kwoty limitu Narodowego Funduszu Zdrowia i wymaganego udziału własnego.
Dofinansowanie wypłacane w oparciu o fakturę na zakup sprzętu.
O dofinansowanie może ubiegać się:
Osoba niepełnosprawna, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów
o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczany za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
Wymagane dokumenty:
kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednik,
wypełniony wniosek o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
fakturę określającą kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup,
kserokopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie,
Postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna – w przypadku osoby niepełnosprawnej ubezwłasnowolnionej.

 

Zadanie 4

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

Osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.
Wymagane dokumenty:
kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednik,
kserokopia orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą,
wypełniony wniosek o dofinansowanie do zakupu urządzeń z zakresu likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia (druk załączony do wniosku),
udokumentowana postawa prawna zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych ( akt własności, umowa najmu, dzierżawy),
zgoda właściciela budynku lub lokalu mieszkalnego, jeśli taka zgoda jest wymagana, zaświadczenie kierownika powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy,
Postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna – w przypadku osoby niepełnosprawnej ubezwłasnowolnionej.
Dofinansowanie osobom niepełnosprawnym likwidacji barier w komunikowaniu się
i technicznych, – jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, w przypadku gdy realizacja tego zadania ułatwi osobom niepełnosprawnym wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
 i technicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia.
Wymagane dokumenty:
kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednik,
kserokopia orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą,
wypełniony wniosek o dofinansowanie do zakupu urządzeń z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się, bądź barier technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej,
zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia (druk załączony do wniosku),
zaświadczenie kierownika powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy,
Postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna – w przypadku osoby niepełnosprawnej ubezwłasnowolnionej.

 

Zadanie 5

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej – placówek stwarzającym osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

 Druki wniosków oraz szczegółowe informacje na temat procedur ubiegania się o dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy, ul. Traugutta 13.
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współpracuje z właściwym terenowo Oddziałem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie realizowanych przez Fundusz programów na rzecz poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych. Szczegółowe informacje o programach realizowanych przez PFRON znajdują się na stronie: http://www.pfron.org.pl