Ogłoszenie o zamówienie - usługi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: Przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn.
Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1

Projekt pn. Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1 dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

unieważnienie postępowania:  

wynik postępowania:

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

załączniki do specyfikacji: 

- załącznik 1:

- załącznik 2:

- załącznik 3:

- załącznik 4:

Informacja z otwarcia ofert:


 

Ogłoszenie o zamówieniu

Przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. "Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 

Informacja z otwarcia ofert:

Unieważnienie postępowania:

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 24.01.2018

Przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. "Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Informacja z otwarcia ofert:

WYNIKI:

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

załączniki do SIWZ:

1. Formularz ofertowy POBIERZ *.DOCX >>>

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia POBIERZ *.DOCX >>>

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia POBIERZ *.DOCX >>>

4. Oświadczenie dotyczące osoby/osób, którymi dysponuje Wykonawca dla części I zamówienia POBIERZ *.DOCX >>>

5. Oświadczenie dotyczące osoby/osób, którymi dysponuje Wykonawca dla części II zamówienia POBIERZ *.DOCX >>>

6. Oświadczenie dotyczące osoby/osób, którymi dysponuje Wykonawca dla części III zamówienia POBIERZ *.DOCX >>>

 

Odpowiedź na zapytanie wykonawcy:


 

Ogłoszenie o zamówieniu:

Przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. "Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 

Unieważnienie postępowania 

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu: