Instytucje świadczące pomoc ofiarom przemocy

PRZEMOC W RODZINIE TO ZAMIERZONE I WYKORZYSTUJĄCE PRZEWAGĘ SIŁ DZIAŁANIE PRZECIW CZŁONKOWI RODZINY, NARUSZAJĄCE PRAWA I DOBRA OSOBISTE, POWODUJĄCE CIERPIENIE I SZKODY.

PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE:
JEST INTENCJONALNA Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.
SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy.
NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).
POWODUJE CIERPIENIE I BÓL Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony

Artykuł 207 Kodeksu Karnego
§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną
ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

 


Rodzaje przemocy:

1. Przemoc fizyczna
2. Przemoc psychiczna
3. Przemoc seksualna
4. Przemoc ekonomiczna
5. Zaniedbanie 

 

MITY NA TEMAT PRZEMOCY:

Nie ujawnia się tajemnic rodzinnych. NIEPRAWDA!

Przemoc nie skończy się sama. Pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie izolacji i milczenia.
Nikt nie powinien wtrącać się w prywatne sprawy rodziny. NIEPRAWDA!

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem. Każdy ma prawo zapobiec przestępstwu.
Przemoc jest wtedy gdy są widoczne ślady pobicia. NIEPRAWDA!

Nie trzeba mieć siniaków i złamanych kości, aby być ofiarą przemocy domowej. Poniżanie i obelgi bolą tak samo jak bicie.
Alkoholizm jest przyczyną przemocy. NIEPRAWDA!

Uzależnienie od alkoholu nie zwalnia od odpowiedzialności za czyny. Należy karać sprawcę przemocy i leczyć jego chorobę.
Jeśli ktoś jest bity, to znaczy, że na to zasługuje. NIEPRAWDA!

Nikt nie ma prawa bić i poniżać kogokolwiek bez względu na to co zrobił.
Nie można zmienić swego przeznaczenia. NIEPRAWDA!

Nawet po wielu latach osoba doznająca przemocy może przerwać przemoc. Nigdy nie jest za późno, aby powiedzieć NIE!

Przemoc w rodzinie to problem marginesu społecznego. NIEPRAWDA!
Przemoc domowa zdarza się we wszystkich grupach społecznych niezależnie od poziomu wykształcenia i sytuacji ekonomicznej.


Wykaz instytucji świadczących pomoc
ofiarom przemocy domowej na terenie
Powiatu Nidzickiego:


Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy
ul. Mickiewicza 17,
13-100 Nidzica,
tel.: (89) 625-02-00

 

Sąd Rejonowy
ul. Kościuszki 15, 13-100 Nidzica
tel.: (89) 521-59-52

 

Prokuratura Rejonowa
ul. Kościuszki 28, 13-100 Nidzica
tel.: (89) 625-40-56

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy
ul. Traugutta 13, 13-100 Nidzica,
tel.:(89) 625-44-28

 

Punkt Konsultacyjny działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy
ul. Traugutta 13, 13-100 Nidzica,
tel.:(89) 625-44-28
Wsparcie specjalistyczne (psycholog, pedagog, radca prawny)

 

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy domowej
realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym
13-111 Janowiec Kościelny 148
tel.: (89) 626-20-65

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
Działający przy GOPS w Janowcu Kościelny
13-111 Janowiec Kościelny 148

 

Stowarzyszenie Chorcylia „Stop chorobom cywilizacyjnym”,
 ul. Żeromskiego 10 A, 13-100 Nidzica,
tel.: 691-400-409
(poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne)

 

Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych od Alkoholu
działający przy Urzędzie Gminy
13-111 Janowiec Kościelny 62, tel.: (89) 626-20-58
(poradnictwo psychologiczne dla osób uzależnionych od alkoholu, członków ich rodzin oraz poradnictwo dla osób dotkniętych przemocą)

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziała Przemocy w Rodzinie
działający przy GOPS w Janowcu Kościelnym,
13-111 Janowiec Kościelny 148, tel.: (89) 626-20-44, (89) 626-20-65

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie
ul. Przasnyska 51, 13-113 Janowo
tel.: (89) 626-40-91

 

Punkt konsultacyjny prowadzony w ramach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
działający przy Urzędzie Gminu w Janowie
(poradnictwo psychologiczne i terapeutyczne)
ul. Przasnyska 14, 13-113 Janowo,
tel.: (89) 626-41-40

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie
ul. Nidzicka 31, 13-124 Kozłowo
tel.: (89) 626-70-35

 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny
działający przy GOPS w Kozłowie
ul. Nidzicka 31, 13-124 Kozłowo
tel.: (89) 626-70-35
(poradnictwo socjalne i psychologiczne w zakresie problematyki przemocy i uzależnień)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy
ul. Kolejowa 5, 13-100 Nidzica, tel.: (89) 625-29-14
(zapewnienie kompleksowej opieki; pomoc w stworzeniu bezpiecznej sytuacji wolnej od przemocy; praca socjalna; wsparcie asystenta rodziny;  poradnictwo specjalistyczne; organizowanie zajęć i warsztatów podwyższających kompetencje społeczne osób dotkniętych przemocą, wsparcie finansowe i rzeczowe, pomoc w organizacji i załatwianiu wszelkich spraw proceduralnych; realizacja działań profilaktycznych z zakresu przemocy, realizacja programów i projektów ukierunkowanych na ochronę ofiar przemocy w rodzinie)

 

Zespół interdyscyplinarny  działający przy MOPS w Nidzicy
ul. Kolejowa 5, 13-100 Nidzica, tel.: (89) 625-29-14
(uruchamianie i prowadzenie Procedury „Niebieska Karta”, udzielanie pomocy, poradnictwo socjalne, prawne, psychologiczne, podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu jej powstrzymanie, udzielanie pomocy dzieciom doświadczającym i będącym świadkami przemocy w rodzinie, ocena sytuacji problemowej osoby indywidualnej, rodziny, grup problemowych lub środowiska znajdujących się w sytuacji kryzysowej i wypracowanie sposobu postępowania, który będzie miał na celu przywrócenie integralności rodziny, bądź środowiska oraz możliwości realizowania ich funkcji, a także podejmowanie działań zgodnie z przepisami prawa)