Rodzinne domy dziecka

PROWADZĄCEMU RODZINNY DOM DZIECKA przysługuje świadczenie

A) na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego w niej dziecka, nie niższe niż kwota
1000 zł miesięcznie (art. 80 ustawy);

B) na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka (art. 81 ust. 1 ustawy);

C) wymienione wyżej świadczenia przysługują również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w rodzinnym domu dziecka na następujących zasadach (art. 82 ustawy w zw. z art. 37 ust. 2):
a) osoba, która osiągnęła pełnoletności przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać
w dotychczasowym rodzinnym domu dziecka, za zgodą prowadzącego rodzinny dom dziecka, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 roku życia, jeżeli:
uczy się:
– w szkole,
– w zakładzie kształcenia nauczycieli,
– w uczelni,
– u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego
lub
legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się:
– w szkole,
– w zakładzie kształcenia nauczycieli,
– w uczelni,
– u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego, na kursach, jeśli ich zakończenie jest zgodnie z indywidualnym programem usamodzielnienia.
Świadczenia i dodatki przysługują w czasie trwania odpowiednio roku szkolnego, roku akademickiego, kursu albo przygotowania zawodowego.

D) środki finansowe na:
1) na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka (art. 84 pkt 1);
2) pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka (art. 84 pkt 2);
3) pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką
i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka (art. 84 pkt 3);

E) fakultatywne (art. 83 ustawy)
1) dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka (art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy);
2) świadczenie na pokrycie:
a) niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo (art. 83 ust. 1 pkt 2a ustawy);
b) kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo (art. 83 ust. 1 pkt 2b ustawy).