Aktualności

Komunikat - wznawiamy poradnictwo specjalistyczne 2023

Uprzejmie informujemy, że od wtorku 10.01.2023 r. wznawiamy poradnictwo specjalistyczne w Punkcie konsultacyjnym dla osób dotkniętych problemami opiekuńczo - wychowawczymi, przemocą domową oraz uzależnieniami. Ponadto informujemy, iż z porad Radcy Prawnego można skorzystać po uprzednim zapisaniu się telefonicznie (89 752-71-11) bądź osobiście w siedzibie PCPR w Nidzicy. Punkt będzie czynny we wtorki (zgodnie z harmonogramem) w godzinach 15:30-17:30.

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2023 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy uprzejmie informuje, że decyzją Zarządu PFRON zostały przyjęte „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 roku. Jednocześnie informuję, że formularze wraz z załącznikami są dostępne na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl. Informację na temat Programu można uzyskać również w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy, ul. 1 Maja 9c oraz pod nr tel. 89 752-71-11.

           W bieżącym roku będą realizowane następujące obszary:

Czytaj więcej: Program wyrównywania różnic między regionami III w 2023 roku

UWAGA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

informuje, że w dniu

23 grudnia 2022 r. (piątek)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy

będzie czynne do 13:00


Za utrudnienia przepraszamy

Zakończenie Kampanii ,,Biała Wstążka”

Kampania ,,Biała Wstążka” zrodziła się w Kanadzie w 1999 r. Ma na celu walkę z przemocą wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania.
Jest też protestem przeciwko dyskryminacji wynikających z uwarunkowań historycznych, środowiskowych i społecznych.

W dniu 06 grudnia 2022 r. do akcji przyłączył się Powiat Nidzicki pod patronatem Starosty Nidzickiego Pana Marcina Palińskiego.

Znakiem akcji jest biała wstążka. Jej noszenie ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy, która może przybierać różne formy.

W   ramach    akcji   Pracownicy  Starostwa Powiatowego – mężczyźni - wyrazili swój sprzeciw wobec przemocy.  Ponadto w godz. 9:00 – 17:30 w ramach ,,Otwartych Drzwi” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy osoby dotknięte przemocą mogły skorzystać z pomocy: prawnika, pedagoga-terapeuty, psychologa, pracownika socjalnego
i funkcjonariusza Policji.

Przypominamy, że w każdy wtorek w godz. 15:30-17:30 przy PCPR w Nidzicy działa Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych problemami opiekuńczo-wychowawczymi, przemocą domową i uzależnieniami. Bezpłatnych porad udzielają specjaliści: prawnik, psycholog i pedagog - terapeuta.

Serdecznie dziękujemy za przyłączenie się do akcji: Panu Marcinowi Palińskiemu – Staroście Nidzickiemu, Panu Pawłowi Przybyłek – Wicestaroście Nidzickiemu, Panu Jarosławowi Wiśniewskiemu – Komendantowi KPP w Nidzicy, Panu Marcinowi Łątkowskiemu – Funkcjonariuszowi Policji KPP w Nidzicy, Pani Katarzynie Michalskiej – psycholog PCPR w Nidzicy, Pani Dorocie Burskiej – pedagog-terapeuta PCPR w Nidzicy, Panu Sławomirowi Olszowemu – prawnikowi PCPR w Nidzicy oraz wszystkim Panom z terenu powiatu nidzickiego, którzy zamanifestowali swój sprzeciw wobec przemocy.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zarząd Powiatu w Nidzicy ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej od nazwą prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym.
 
Oferty w zamkniętych kopertach, sporządzone wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U z 2018 r., poz. 2057), należy składać  w terminie od 15.11.2022 r. do 06.12.2022 r. na adres:
 
Starostwo Powiatowe w Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica, Biuro Obsługi Klienta, pok. 31 (I piętro).
 
Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.
 
Na kopercie należy wpisać: „Konkurs ofert na prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym".