Aktualności

„OTWARTE DRZWI” 5 grudnia 2023

„OTWARTE DRZWI”
5 grudnia 2023


DYREKTOR Powiatowego Centrum Rodzinie w Nidzicy serdecznie  zaprasza osoby dotknięte przemocą domową na konsultacje w ramach „Otwartych Drzwi”, gdzie można będzie skorzystać z pomocy: prawnika, pedagoga-terapeuty, psychologa i funkcjonariusza Policji.

W ramach dyżuru osoby pokrzywdzone będą mogły uzyskać wsparcie oraz kompleksowe informacje w zakresie m. in. praw przysługujących osobom doświadczającym przemocy domowej, możliwości uzyskania form specjalistycznej pomocy w lokalnych instytucjach oraz działań, jakie w konkretnym przypadku można podjąć w celu powstrzymania przemocy w rodzinie.

Nabór wniosków na realizacje programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024

Starostwo Powiatowe w Nidzicy uprzejmie informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej prowadzi nabór wniosków na realizację programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024  finansowanych  z Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Więcej informacji dotyczących programów znaleźć można pod wskazanym adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Apel Starosty Nidzickiego

Zbliża się okres zimowy, czas szczególnie trudny dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, osób starszych, osób bezdomnych, w tym również niepełnosprawnych.

Okres ten jest niezwykle trudny ze względu na wyjątkowo niekorzystne warunki pogodowe a wielu osobom często trudno jest przełamać barierę społecznego wstydu przed biedą i ubóstwem, aby korzystać w zimowym okresie z rozwiązań systemu pomocy społecznej. Wsparcie udzielane osobom, powinno dotyczyć nie tylko zaspokajania potrzeb noclegowych, zaopatrzenia w ciepłą odzież czy posiłek, ale również pomocy w dotarciu do odpowiednich instytucji pomocy społecznej, służb porządkowych i placówek świadczących usługi opiekuńcze.

Aby móc zapewnić wszystkim potrzebującym możliwość szybkiego dostępu do informacji na temat miejsc schronienia, jadłodajni, punktów udzielających pomoc rzeczową, finansową, prawną i medyczną na terenie całego województwa warmińsko – mazurskiego od dnia 01 listopada 2023 r. w Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko – Mazurskiego uruchamia bezpłatną, całodobową infolinię dla osób bezdomnych, pod numerem telefonu 800 165 320.

Ponadto na stronie internetowej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego www.uw.olsztyn.pl jest dostępny aktualny rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy uprzejmie informuje o możliwości   ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji imprez dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów     w 2024 r. w ramach zadania „Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych”.
Wnioski można składać w terminie do  30 listopada 2023 r.
Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest w siedzibie Centrum lub na stronie internetowej www.pcprnidzica.pl

Uwagi:

  • O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne pozarządowe nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku.
  • Więcej informacji pod numerem: 89/752-71-11

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Terminy przyjmowania:

UWAGA!

W Nidzicy jest stały punkt czynny: poniedziałek – piątek od 9.00 do 13.00 (prowadzony przez adwokatów i radców prawnych zgłoszonych przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie).

Punkt w Nidzicy zlokalizowany jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 5, 13-100 Nidzica.


Zadzwoń pod numer tel. 575 136 077 i umów termin wizyty prawnej lub umów się online: https://np.ms.gov.pl

Szczegóły: Informacje