Aktualności

Nabór wniosków w ramach programu „Wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy uprzejmie informuje o naborze wniosków w ramach programu „Wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 roku. Szczegółowe informacje oraz formularze wraz z załącznikami są dostępne na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl. Informację na temat Programu można uzyskać również w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy, ul. Traugutta 13 oraz pod nr tel. 89 625-44-28.

            W bieżącym roku będą realizowane następujące obszary:

  1. Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  2. Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  3. Obszar D – likwidacja barier transportowych;
  4. Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
  5. Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
  6. Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wnioski o dofinansowanie do ww form pomocy można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy w nieprzekraczalnym terminie do 07 lutego 2020 roku.

Jednocześnie informujemy, że podmioty kwalifikujące się o dofinansowanie w programie w obszarze E mogą składają wnioski bezpośrednio do siedziby PFRON Oddział Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (ul. Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn).

 

- Wniosek dla jednostek nie będących jednostkami powiatu;

- Wniosek dla jednostek powiatu.

Kampania ,,Biała Wstążka”

Kampania ,,Biała Wstążka” zrodziła się w Kanadzie w 1999 r. Ma na celu walkę z przemocą wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania. Jest też protestem przeciwko dyskryminacji wynikających z uwarunkowań historycznych, środowiskowych i społecznych.

W dniach 06-07 grudnia 2019 r. do akcji przyłączył się Powiat Nidzicki pod patronem Starosty Nidzickiego p. Marcina Palińskiego.

Znakiem akcji jest biała wstążka. Jej noszenie ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy, która przybierać może różne formy.

W ramach akcji Pracownicy Starostwa Powiatowego – mężczyźni wyrazili swój sprzeciw wobec przemocy. Natomiast 7 grudnia 2019 r. w godz. 10°°-13°° w ramach ,,Otwartych Drzwi” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy osoby dotknięte przemocą mogły skorzystać z pomocy: prawnika, pedagoga-terapeuty, psychologa, pracownika socjalnego i funkcjonariusza Policji.

Przypominamy, że w każdy wtorek w godz. 15³°-17³° przy PCPR w Nidzicy działa Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych problemami opiekuńczo-wychowawczymi, przemocą domową i uzależnieniami. Bezpłatnych porad udzielają specjaliści: prawnik, psycholog i pedagog - terapeuta.

Serdecznie dziękujemy za przyłączenie się do akcji: Marcinowi Palińskiemu – Staroście Nidzickiemu, Pawłowi Przybyłek – Wicestaroście Nidzickiemu, P. Jarosławowi Wiśniewskiemu – Komendantowi KPP w Nidzicy, P. Marcinowi Łętkowskiemu – Funkcjonariuszowi Policji KPP w Nidzicy, P. Katarzynie Michalskiej – psycholog PCPR w Nidzicy, P. Dorocie Burskiej – pedagog-terapeuta PCPR w Nidzicy, P. Sławomirowi Olszowemu – prawnikowi PCPR w Nidzicy oraz wszystkim Panom z Tereniu powiatu nidzickiego, którzy zamanifestowali swój sprzeciw wobec przemocy.

Apel Starosty Nidzickiego

Apel Starosty Nidzickiego

Zbliża się okres zimowy, czas szczególnie trudny dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, osób starszych, osób niepełnosprawnych, osób bezdomnych, w tym również niepełnosprawnych.

Okres ten jest niezwykle trudny ze względu na wyjątkowo niekorzystne warunki pogodowe a wielu osobom często trudno jest przełamać barierę społecznego wstydu przed biedą i ubóstwem, aby korzystać w zimowym okresie z rozwiązań systemu pomocy społecznej. Wsparcie udzielane osobom, powinno dotyczyć nie tylko zaspokajania potrzeb noclegowych, zaopatrzenia w ciepłą odzież czy posiłek, ale również pomocy w dotarciu do odpowiednich instytucji pomocy społecznej, służb porządkowych i placówek świadczących usługi opiekuńcze.

Aby móc zapewnić wszystkim potrzebującym pomocy możliwość szybkiego dostępu do informacji na temat: schronisk, noclegowisk i ogrzewalni na terenie całego województwa warmińsko – mazurskiego od dnia 01 listopada 2019 r. w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko – Mazurskiego funkcjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych, pod numerem telefonu 800 165 320.

Ponadto na stronie internetowej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego www.uw.olsztyn.pl jest dostępny aktualny rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego.

KAMPANIA MIĘDZYNARODOWA ,,BIAŁA WSTĄŻKA”

Symbolizuje deklarację przerwania milczenia w kwestii stosowania przemocy wobec kobiet oraz wstrzemięźliwości przed stosowaniem przemocy we wszelkich jej formach i chęć reagowania na przejawy wszelkiej przemocy.