Aktualności

Kampania ,,Biała Wstążka”

Kampania ,,Biała Wstążka” zrodziła się w Kanadzie w 1999 r. Ma na celu walkę z przemocą wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania. Jest też protestem przeciwko dyskryminacji wynikających z uwarunkowań historycznych, środowiskowych i społecznych.

W dniach 06-07 grudnia 2019 r. do akcji przyłączył się Powiat Nidzicki pod patronem Starosty Nidzickiego p. Marcina Palińskiego.

Znakiem akcji jest biała wstążka. Jej noszenie ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy, która przybierać może różne formy.

W ramach akcji Pracownicy Starostwa Powiatowego – mężczyźni wyrazili swój sprzeciw wobec przemocy. Natomiast 7 grudnia 2019 r. w godz. 10°°-13°° w ramach ,,Otwartych Drzwi” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy osoby dotknięte przemocą mogły skorzystać z pomocy: prawnika, pedagoga-terapeuty, psychologa, pracownika socjalnego i funkcjonariusza Policji.

Przypominamy, że w każdy wtorek w godz. 15³°-17³° przy PCPR w Nidzicy działa Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych problemami opiekuńczo-wychowawczymi, przemocą domową i uzależnieniami. Bezpłatnych porad udzielają specjaliści: prawnik, psycholog i pedagog - terapeuta.

Serdecznie dziękujemy za przyłączenie się do akcji: Marcinowi Palińskiemu – Staroście Nidzickiemu, Pawłowi Przybyłek – Wicestaroście Nidzickiemu, P. Jarosławowi Wiśniewskiemu – Komendantowi KPP w Nidzicy, P. Marcinowi Łętkowskiemu – Funkcjonariuszowi Policji KPP w Nidzicy, P. Katarzynie Michalskiej – psycholog PCPR w Nidzicy, P. Dorocie Burskiej – pedagog-terapeuta PCPR w Nidzicy, P. Sławomirowi Olszowemu – prawnikowi PCPR w Nidzicy oraz wszystkim Panom z Tereniu powiatu nidzickiego, którzy zamanifestowali swój sprzeciw wobec przemocy.

Apel Starosty Nidzickiego

Apel Starosty Nidzickiego

Zbliża się okres zimowy, czas szczególnie trudny dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, osób starszych, osób niepełnosprawnych, osób bezdomnych, w tym również niepełnosprawnych.

Okres ten jest niezwykle trudny ze względu na wyjątkowo niekorzystne warunki pogodowe a wielu osobom często trudno jest przełamać barierę społecznego wstydu przed biedą i ubóstwem, aby korzystać w zimowym okresie z rozwiązań systemu pomocy społecznej. Wsparcie udzielane osobom, powinno dotyczyć nie tylko zaspokajania potrzeb noclegowych, zaopatrzenia w ciepłą odzież czy posiłek, ale również pomocy w dotarciu do odpowiednich instytucji pomocy społecznej, służb porządkowych i placówek świadczących usługi opiekuńcze.

Aby móc zapewnić wszystkim potrzebującym pomocy możliwość szybkiego dostępu do informacji na temat: schronisk, noclegowisk i ogrzewalni na terenie całego województwa warmińsko – mazurskiego od dnia 01 listopada 2019 r. w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko – Mazurskiego funkcjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych, pod numerem telefonu 800 165 320.

Ponadto na stronie internetowej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego www.uw.olsztyn.pl jest dostępny aktualny rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego.

KAMPANIA MIĘDZYNARODOWA ,,BIAŁA WSTĄŻKA”

Symbolizuje deklarację przerwania milczenia w kwestii stosowania przemocy wobec kobiet oraz wstrzemięźliwości przed stosowaniem przemocy we wszelkich jej formach i chęć reagowania na przejawy wszelkiej przemocy.

PFRON uruchomił pomoc finansową na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Nowość-PFRON uruchomił pomoc finansową na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Wsparcie dostępne jest w ramach nowego obszaru A „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Dofinansowania mogą uzyskać: gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe zarządzające w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w Warmińsko-Mazurskim Oddziale PFRON w Olsztynie.

Formularze wraz z załącznikami są dostępne na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl. Telefon kontaktowy w przedmiotowej sprawie: 89 722 90 00 (Pani Beata Adamkowska, Pani Elżbieta Sokół-Gąsiorowska, Pan Adam Dejneka).