Aktualności

PFRON uruchomił pomoc finansową na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Nowość-PFRON uruchomił pomoc finansową na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Wsparcie dostępne jest w ramach nowego obszaru A „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Dofinansowania mogą uzyskać: gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe zarządzające w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w Warmińsko-Mazurskim Oddziale PFRON w Olsztynie.

Formularze wraz z załącznikami są dostępne na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl. Telefon kontaktowy w przedmiotowej sprawie: 89 722 90 00 (Pani Beata Adamkowska, Pani Elżbieta Sokół-Gąsiorowska, Pan Adam Dejneka).

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Informujemy, że wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – Moduł II, w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” dot. semestru zimowego 2019/2020 można składać :

  1. Osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy lub za pośrednictwem poczty od 02 września do 10 października 2019r.
  2. W formie elektronicznej w systemie SOW przygotowanym przez PFRON od 16 września do 10 października 2019 r.

 

PFRON przywraca możliwość dofinansowania na wózki o napędzie elektrycznym.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w zmodyfikowanym dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku. Modyfikacja obejmuje również możliwość zwiększenia naliczenia dodatku dla studentów i pozostałych adresatów pomocy w module II, na pokrycie kosztów kształcenia – o 800 zł z tytułu posiadania podpisu elektronicznego lub Profilu zaufanego na platformie e-PUAP.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PCPR w pokoju nr 1 lub na stronie PFRON.

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty-dotyczace-programu/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-pilotazowego-programu-aktywny-samorzad-w-2019-roku/