Aktualności

Uchwała Zarządu Powiatu w Nidzicy w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej.

Powiat Nidzicki oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy informują, iż w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania ogłoszonego Uchwałą Nr 202/563/2023 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 15 listopada 2023r., pod nazwą: prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie na terenie powiatu nidzickiego została wybrana oferta Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z  Niepełnosprawnością Intelektualną  Koło w Nidzicy."

Uchwała nr 207/582/2023 Zarządu Powiatu w Nidzicy w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na: prowadzeniu domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie na terenie powiatu nidzickiego.

Program Wyrównywania różnic miedzy regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy uprzejmie informuje, że decyzją Zarządu PFRON zostały przyjęte „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2024 roku.

Jednocześnie informuję, że formularze wraz z załącznikami są dostępne na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl. Informację na temat Programu można uzyskać również w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy, ul. 1 Maja 9c oraz pod nr tel. 89 752-71-11.

Czytaj więcej: Program Wyrównywania różnic miedzy regionami III

Kampania społeczna pn. "Już jesteś?"

Celem kampanii „Już jesteś?” jest zwiększenie świadomości oraz wzmocnienie społecznego dyskursu na temat wsparcia i rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej. Chcemy tworzyć społeczeństwo, które świadomie zapewni wsparcie i opiekę dzieciom, aby mogły rosnąć w bezpiecznym i kochającym środowisku.

Czym jest rodzina zastępcza?

Rodzinę zastępczą tworzą zwykli ludzie, którzy robią niezwykłe rzeczy. To rozwiązanie pomocowe dla dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych. Samotne dziecko, które trafia do rodziców zastępczych, otrzymuje ze strony odpowiedzialnego dorosłego troskę i akceptację. To piękny dar dla małych ludzi, którzy w trudnym dla nich czasie potrzebują ciepła, wsparcia i miłości.

Czytaj więcej: Kampania społeczna pn. "Już jesteś?" 

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej

Zarząd Powiatu w Nidzicy ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie na terenie powiatu nidzickiego.

Oferty w zamkniętych kopertach, sporządzone wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U z 2018 r., poz. 2057), należy składać  w terminie od 16.11.2023 r. do 08.12.2023 r. na adres:

Starostwo Powiatowe w Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica, Biuro Obsługi Klienta, pok. 31 (I piętro).

Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Na kopercie należy wpisać: „Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie na terenie powiatu nidzickiego

  1. Uchwala Nr 202/563/2023 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 15 listopada 2023r.
  2. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
  3. Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych

MIĘDZYNARODOWA KAMPANIA "BIAŁA WSTĄŻKA"

plakat

Kampania ,,Biała Wstążka” zrodziła się w Kanadzie w 1999 r. Ma na celu walkę z przemocą wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania.  Jest też protestem przeciwko dyskryminacji wynikających  z uwarunkowań historycznych, środowiskowych i społecznych.

Znakiem akcji jest biała wstążka. Jej noszenie symbolizuje ona  deklarację przerwania milczenia w kwestii stosowania przemocy wobec kobiet oraz wstrzemięźliwość przed stosowaniem przemocy we wszystkich jwj formach oraz chęć reagowania na wszelkie jej przejawy.

Czytaj więcej: MIĘDZYNARODOWA KAMPANIA "BIAŁA WSTĄŻKA"