Aktualności

Komunikat

Szanowni Państwo!

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z pandemią koronawirusa o nazwie COVID-19, w celu ograniczenia ryzyka zakażenia wirusem, informuję, iż od dnia

16.03.2020 do 25.03.2020 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy zostaje zamknięte dla Petentów

(w zależności od sytuacji data może ulec zmianie)

Sprawy pilne będą załatwiane tylko po wcześniejszej rejestracji poprzez kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy

Tel./89/ 625 44 28

www: http://www.pcprnidzica.pl

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ePUAP: www.epuap.gov.pl

 

Wykaz telefonów do wydziałów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy

 

- Zespół do spraw pieczy zastępczej – 89 625 44 28

- Zespół do spraw pomocy osobom niepełnosprawnym –

  89 625 44 28

- Zespół do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie –

  89 625 44 28

- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności –

  89 625 44 28

- Koordynatorzy Pieczy Zastępczej -  698 589 508

- Księgowość – 698 589 508

 

Proszę o wyrozumiałość i stosowanie się do wszelkich komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia ukierunkowanych na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa

Powiat Nidzicki przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I i Moduł II

 

Informujemy, że Powiat Nidzicki przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I i Moduł II.

Uwaga Wnioskodawcy!

W 2020 roku będą realizowane następujące formy wsparcia w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd:

Moduł I:

 1. Moduł I likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności-do 16 roku życia lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu),
 • Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • Zadanie 4: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcja narządu słuchu,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
 • Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Zadanie 3: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
 • Zadanie 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • Zadanie 5: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcja uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
 • Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 5; pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia0 lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcja narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.

Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Termin przyjmowania wniosków wypada od 01 marca 2020 r., natomiast zakończenia w przypadku:

Modułu I  -  do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Modułu II -  –  w przypadku semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 do dnia 31 marca 2020r.

–   w przypadku semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 do dnia 10 października 2020r.

Wnioski należy składać w formie elektronicznej, z użyciem systemu SOW. Złożenie wniosku w systemie SOW wymaga posiadania podpisu elektronicznego/Profilu zaufanego na platformie ePUAP. Jest również możliwość złożenia wniosku osobiście lub drogą pocztową.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie PCPR pok. Nr 1 (tel. 89 625 44 28) oraz na stronie pcprnidzica.pl. Szczegółowe informacje dotyczące kierunków działań i warunków brzegowych programu „Aktywny Samorząd” dostępne są na stronie www.pfron.org.pl

Nabór wniosków w ramach programu „Wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy uprzejmie informuje o naborze wniosków w ramach programu „Wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 roku. Szczegółowe informacje oraz formularze wraz z załącznikami są dostępne na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl. Informację na temat Programu można uzyskać również w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy, ul. Traugutta 13 oraz pod nr tel. 89 625-44-28.

            W bieżącym roku będą realizowane następujące obszary:

 1. Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 2. Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 3. Obszar D – likwidacja barier transportowych;
 4. Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 5. Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
 6. Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wnioski o dofinansowanie do ww form pomocy można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy w nieprzekraczalnym terminie do 07 lutego 2020 roku.

Jednocześnie informujemy, że podmioty kwalifikujące się o dofinansowanie w programie w obszarze E mogą składają wnioski bezpośrednio do siedziby PFRON Oddział Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (ul. Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn).

 

- Wniosek dla jednostek nie będących jednostkami powiatu;

- Wniosek dla jednostek powiatu.

Kampania ,,Biała Wstążka”

Kampania ,,Biała Wstążka” zrodziła się w Kanadzie w 1999 r. Ma na celu walkę z przemocą wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania. Jest też protestem przeciwko dyskryminacji wynikających z uwarunkowań historycznych, środowiskowych i społecznych.

W dniach 06-07 grudnia 2019 r. do akcji przyłączył się Powiat Nidzicki pod patronem Starosty Nidzickiego p. Marcina Palińskiego.

Znakiem akcji jest biała wstążka. Jej noszenie ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy, która przybierać może różne formy.

W ramach akcji Pracownicy Starostwa Powiatowego – mężczyźni wyrazili swój sprzeciw wobec przemocy. Natomiast 7 grudnia 2019 r. w godz. 10°°-13°° w ramach ,,Otwartych Drzwi” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy osoby dotknięte przemocą mogły skorzystać z pomocy: prawnika, pedagoga-terapeuty, psychologa, pracownika socjalnego i funkcjonariusza Policji.

Przypominamy, że w każdy wtorek w godz. 15³°-17³° przy PCPR w Nidzicy działa Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych problemami opiekuńczo-wychowawczymi, przemocą domową i uzależnieniami. Bezpłatnych porad udzielają specjaliści: prawnik, psycholog i pedagog - terapeuta.

Serdecznie dziękujemy za przyłączenie się do akcji: Marcinowi Palińskiemu – Staroście Nidzickiemu, Pawłowi Przybyłek – Wicestaroście Nidzickiemu, P. Jarosławowi Wiśniewskiemu – Komendantowi KPP w Nidzicy, P. Marcinowi Łętkowskiemu – Funkcjonariuszowi Policji KPP w Nidzicy, P. Katarzynie Michalskiej – psycholog PCPR w Nidzicy, P. Dorocie Burskiej – pedagog-terapeuta PCPR w Nidzicy, P. Sławomirowi Olszowemu – prawnikowi PCPR w Nidzicy oraz wszystkim Panom z Tereniu powiatu nidzickiego, którzy zamanifestowali swój sprzeciw wobec przemocy.